LEADER 2023 – 2027

Comhairliúcháin Poiblí

Tá SECAD ag cur Straitéis Forbartha Áitiúil le chéile i gcomhar leis an bpobal chun an chéad chlár eile LEADER 2023-2027 a chur ar an bhfód.

Fáiltímid roimh phobail, gnóthaí, eagraíochtaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán agus tuairimí a roinnt maidir le conas is fearr a d’fhéadfadh an clár LEADER tacú le forbairt tuaithe agus pobail i ndeisceart agus in iarthar Chorcaí.

Tacóidh do chuid tuairimí agus ionchur linn fís a chruthú don bhforbairt sóisialta, geilleagrach agus comhshaoil sa cheantar.

Tá baint ag SECAD chomh maith le seachadadh an chláir SICAP agus bainistiú chiste sochair na bhfeirmeacha gaoithe áitiúla (Grousemount WF) agus beimid ag cur daoine ar an eolas faoi seo le linn na hócáide.

Dé Luain, 22ú BealtaineGteic, Páirc Ghnó, Bhéal Átha an Ghaorthaidh,
Maigh Chromtha, Co Chorcaí P12 PX22
7 – 9 pm

Má tá spéis agat freastal ar an ócáid seo nó má tá breis eolais uait mar gheall air, téigh i dteagmháil le info@secad.ie


Community Consultation

SECAD Partnership is developing a community-led Local Development Strategy (LDS) to deliver the next LEADER programme 2023 – 2027.

We invite communities, businesses, organisations and individuals to get involved and share your views on how the LEADER programme can best support rural and community development in the South and West Cork LEADER areas.

Your ideas & input will help to shape a vision for social, economic, & environmental development in the area.

SECAD Partnership is also involved in supporting the delivery of the SICAP programme and management of windfarm local community benefit funds (Grousemount WF) and we will be sharing related information about these during this event.

Monday, 22nd MayGteic, Páirc Ghnó, Bhéal Átha an Ghaorthaidh
Macroom, Co Cork P12 PX22
7 – 9 pm

If you wish to attend this event or would like further information, contact info@secad.ie